Algemene voorwaarden

1. Overeenkomst van samenwerking.
1.1 De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van ADMovement.
1.2 Het karakter van de dienstverlening is gericht op fysieke trainingen en prestatie / vitaliteit coaching. De cliënt past deze bewustwording en verandering naar eigen keuze al dan niet toe in zijn persoonlijke situaties.

2. Verplichting alle partijen.
2.1 Cliënt zal aan ADMovement tijdig alle gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen, die ADMovement nodig heeft voor de juiste uitvoering van de opdracht.

2.2 Voor zowel informatie-uitwisseling als persoonlijke dienstverlening wordt verondersteld dat de cliënt lichamelijk en mentaal gezond is, eventueel met een tijdelijk probleem c.q. lichamelijke klacht dan wel met een behoefte aan begeleiding in zijn persoonlijke ontwikkeling en affiniteit heeft met de filosofie van de coach. Ook wordt er vanuit gegaan dat klanten geen lichamelijke of psychische belemmeringen hebben om deel te nemen. Bij twijfel of hij/zij aan deze voorwaarden voldoet, dient de cliënt zelf het initiatief te nemen om te overleggen met iemand die hij daartoe bevoegd acht, teneinde te bepalen of het kennisnemen, toepassen van de informatie en/of afnemen van diensten van de coach voor hem verantwoord is. Tevens wordt verwacht dat de cliënt eventuele twijfels vooraf meldt aan de coach, en ook twijfels die ontstaan tijdens de contacten momenten, direct meldt.

2.3 De coach behoudt zich het recht om af te zien van het aangaan van een relatie met een cliënt. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door de coach beter wordt geacht de cliënt door te verwijzen, of om andere redenen de relatie met een cliënt te beëindigen. Als uitgangspunt echter worden eventuele problemen gezien als een integraal onderdeel van het proces en worden als zodanig behandeld.

2.4 De coach helpt klanten bij het verbeteren van de beweegkwaliteit en de bewustwording hierbij. De coach verplicht zichzelf om zich daarvoor in te spannen binnen de kaders van algehele redelijkheid. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie over zichzelf en zijn lichamelijke en geestelijke toestand, het maken van voor hem verantwoordelijke keuzes en het uitvoeren daarvan.

2.5 Om verantwoord te trainen en de gezondheid van de cliënt te waarborgen, dient de cliënt voor de start van het traject, een intakegesprek te hebben gehad en het intake formulier naar eerlijkheid in te vullen. Deze wordt ondertekend door de cliënt ingeleverd bij ADMovement. Pas na ontvangen van desbetreffend formulier kunnen de sessies starten. Veranderingen betreffende persoonsgegevens / fysieke aspecten dienen zo snel mogelijk aan ADMovement door gegeven te worden.

3. Aansprakelijkheid.
3.1 ADMovement kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Dit, omdat cliënten zelf verantwoordelijk zijn of zij de benodigde informatie tot uitvoering brengen. ADMovement is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. ADMovement is niet aansprakelijk wanneer bij ADMovement, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. ADMovement is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door de Personal Coach gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar (of zijn/haar werkgever) worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schade actie tegen ADMovement wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die ADMovement aanbiedt

3.2 Als klanten door de coach doorverwezen of geattendeerd worden op andere personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen etc. dan gebeurt dat op basis van de kennis over die personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen op dat moment. Alle contacten die met de betreffende personen, bedrijven of artsen worden opgenomen, eventuele leveringen of afname van diensten, of het raadplegen van de informatiebronnen, en de gevolgen daarvan, vallen buiten de verantwoordelijkheid van ADMovement. ADMovement gaat ervan uit dat de cliënt op basis van gezond verstand deze contacten screent op geschiktheid voor zichzelf, kwalificaties, betrouwbaarheid, leveringsvoorwaarden etc.

4 Betaling.
4.1 Betaling geschiedt in maandelijkse termijnen per automatische incasso of vooraf het gehele traject, door middel van een automatische incasso tenzij anders overeengekomen. ADMovement verstuurd de factuur per mail. Het niet ontvangen van de betaling ontslaat de Klant niet van zijn of haar betalingsverplichting.

4.2 Bij gebreke van tijdige betaling is de cliënt zonder ingebrekestelling of aanmaning in verzuim en zal hij de dan geldende wettelijke rente verschuldigd zijn over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag van betaling.

4.3 Indien de Klant weigerachtig is in het betalen van het overeengekomen bedrag, is ADMovement gerechtigd om, na sommatie, incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen. Blijft betaling uit, zal ADMovement in rechte betaling vorderen van de verschuldigde bedragen. Alle kosten die ADMOvement daarvoor dient te maken, waaronder griffierechten, advocaat- en deurwaarderskosten, zijn voor rekening van de Klant.

4.4 Indien opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is hij naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden tot vergoeding aan Opdrachtnemer van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen. De hoogte van deze kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag.

5. Afmelding.
5.1Indien de cliënt om welke reden dan ook niet in staat is om aanwezig te zijn, op de vooraf afgesproken plaats en tijdstip, dient de cliënt dit 24 uur van te voren aan te geven aan A. De Moor. Anders worden alle kosten in rekening gebracht.

5.2 ADMovement is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant, is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts.

5.3 Bij afzegging voor 24 uur, kan de sessie verplaatst worden naar een ander moment binnen de afgesproken en getekende contractsduur. Sessies die afgezegd zijn door de cliënt, en niet meer kunnen worden ingehaald tijdens het contract termijn, vallen voor rekening van de cliënt.

6. Publicatie
6.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden.

6.2 Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door ADMovement voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van ADMovement.

6.3 Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming . Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van ADMovement zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door ADMovement ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door ADMovement zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

6.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

7. Toepasselijke recht en forumkeuze.
7.1 Op overeenkomsten tussen ADMovement en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij partijen overeenkomen hun geschil anders te (doen) beslechten.

Kennis maken

Een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek?

Menu